Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TBMM’DE KABUL EDİLDİ

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TBMM’DE KABUL EDİLDİ          03 Mart 2008 00:00

5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 28.02.2008 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi ile bazı çok uluslu şirketlerin Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaları bekleniliyor. Yasada, Tekn

5746  sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 28.02.2008 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edildi.
 
Yasanın kabul edilmesi ile bazı çok uluslu şirketlerin Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaları bekleniliyor. 
 
Yasada, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması da öngörülüyor. Kabul edilen yasada yer alan yeni destek unsurlarından SSK primi desteği, teknogirişim sermayesi desteği, damga vergisi muafiyeti gibi yeni destek unsurlarından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içindeki firmalar da yararlanabiliyor.
 
Kanun; KOSGEB-TEKMER bünyesindeki Ar-Ge çalışması yürüten işletmeler ile Türkiye’deki en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden ve yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan Ar-Ge merkezlerine, TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenen hakemli Ar-Ge projelerine, birden çok KOBİ’nin ölçek ekonomisinden yararlanmak üzere bir araya gelerek yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere Ar-Ge faaliyetleri yürütmek amacıyla oluşturduğu rekabet öncesi işbirliği projelerine ve üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamak üzere olan veya bu programlardan son 5 yıl içinde mezun olan gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini uygulayacakları teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsıyor.
 
 
Kanunda tanınan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları şunlar:
 • Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden   Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır.  Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
 • Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
 • Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 • Damga vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
 • Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir. Bu fıkra uyarınca yılı bütçesinde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemez. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Desteği: Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edilir ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamaz. Proje hesabında toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.
 • Ar-Ge Destek Programlarından elde edilen gelirlerin sermayeye ilave şartıyla vergiye tabi kazanç dışında tutulması: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.

Yasanın getirdiği yenilikler şöyle sıralanabilir:

 • Yeni yasanın getirdiği Ar-Ge indirimi önceden %40 oranında uygulanmakta idi. Yeni çıkan yasa ile Ar-Ge indirimi oranı %100’e çıkarılmakta. Bu destek ile Ar-Ge harcamalarının tamamı masraflardan düşülmekte ayrıca Ar-Ge harcamalarının %100’ü beyanname üzerinde matrahtan tekrar düşülebilmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara 4691 sayılı yasaya göre tanınan 2013 yılına kadar %100 gelir vergisi ve/veya kurumlar vergisi muafiyeti Ar-Ge indirimine göre daha avantajlı bir destek unsurudur.
 • Ar-Ge personeli stopaj vergisi muafiyeti ile ilgili destek 4691 sayılı yasaya göre teknoparklarda 2013 yılına kadar %100 oranında uygulanmaktadır. Yasa, bu desteği yasa kapsamındaki kuruluşlar için lisans mezunu Ar-Ge elemanlarına %80, doktoralı Ar-Ge elemanlarına %90 oranında tanımaktadır.
 • SSK primi işveren hissesi desteği yeni bir destek unsuru olup hem teknopark içindeki hem de teknopark dışındaki firmalara verilebilmektedir.  Yasa ile getirilen Ar-Ge elemanlarının SSK primi işveren hissesinin %50’sinin 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması ile ilgili destek teknopark sınırları içindeki firmaları da kapsamakta olup bu destek unsuru yasanın Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağladığı en önemli yeni destek unsurudur.

 

 • Yasa ile getirilen Teknogirişim sermaye desteği ve damga vergisi istisnası yeni bir destek unsurları olup hem teknopark içindeki hem de teknopark dışındaki firmalara tanınmaktadır.

   

Yasanın Word formatındaki metnini indirmek için tıklayınız:

 

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TBMM’DE KABUL EDİLDİ için ek dosya

Okunma Sayısı: 1832
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya