Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI27 Nisan 2006 00:00

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat olmak üzere toplam 13 ili kapsamaktadır.

 1.GENEL BİLGİ

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat olmak üzere toplam 13 ili kapsamaktadır. Hazırlık çalışmalarına 2004 yılının ilk çeyreğinde başlanan söz konusu program, 2004 yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamındadır. Finansman Anlaşması 12 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından imzalanmıştır.

Program, Avrupa Birliği PHARE kuralları çerçevesinde desteklenecek olup, bütçesi, 70 milyon Avro’su Avrupa Birliği desteği ve 20,67 milyon Avro’su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısı olmak üzere 90,67 milyon Avro’dur. Bu miktarın 8 milyon Avro’su programın uygulama faaliyetlerinde (tanıtım toplantıları, eğitim programları, teklif çağrıları vb.) Program Uygulama Birimlerine destek verecek Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan Teknik Yardım Ekibi için ayrılmıştır. Program bütçesinin 1 milyon Avro’luk kısmı ise Yönetim Yapılarına Destek bileşeni kapsamında Program Uygulama Birimleri’nin ofis ekipmanlarının temini için kullanılacaktır.

 2. PROGRAMIN GENEL AMACI
 
 Programın genel amacı, Ön Ulusal Kalkınma Planında ekonomik ve sosyal uyum kapsamında desteklenmesi öngörülen Düzey 2 bölgelerinde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmanın yanısıra merkezi ve bölgesel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesini artırmaktır.

3. PROGRAMIN ÖNCELİK ALANLARI

Programda belirlenen öncelik alanları şunlardır:

*  Tarım ve Hayvancılık

*  Yerel kalkınma girişimleri

*  KOBİ'ler

*  Küçük Ölçekli Altyapı

*  Kapasite Geliştirme:
  •     Proje uygulamasını desteklemek üzere teknik yardım hizmeti alınması
  •    Yönetim yapılarına destek

Onaylı Proje Fişi’nde yukarıda belirtilen her bir öncelik alanı için ayrı bir bütçe belirlenmiş ve Tarım ve Hayvancılık öncelik alanı  kapsamında, bu öncelik alanına tahsis edilen bütçenin eğitimlere katılacak olan çiftçilere ayni yardım yoluyla aktarılması öngörülmüştür. Ancak, ayni yardım kapsamında çiftçilere dağıtımı yapılacak tarımsal alet ve ekipmanların alımı için düzenlenecek ihalenin Program süresi içinde sonuçlanamayacak olması nedeniyle, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Proje Fişi’nde değişikliğe gidilmesi konusunda anlaşılmıştır. Bu değişiklik sonucu, bu öncelik alanına tahsis edilmiş olan 8,17 milyon Avro’luk bütçenin, programın Yerel Kalkınma Girişimleri ve Küçük Ölçekli Altyapı  öncelik alanları arasında paylaştırılmasına ve bu öncelik alanlarının içeriğinin tarımsal ve kırsal altyapının iyileştirilmesini ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik projeleri de içerecek şekilde genişletilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Proje Fişi değişikliği önerisi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır.  Söz konusu yeni Proje Fişi’ne göre öncelik alanlarının kapsamı ve bütçenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 Tarım ve Hayvancılık
 Bu öncelik alanı, kırsal alanda yaşayan ve tarım sektöründe çalışan nüfusun ekonomik güvenliğini ve gelirlerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu alandaki faaliyetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, üretici birliklerini, kooperatifleri, çiftçileri ve diğer ilgili kuruluşları desteklemek amacıyla yürütülecektir. Bu yolla, ilgili Düzey 2 bölgelerinde verilecek eğitimler sonucunda tarımsal üretime katkı sağlanması ve gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim programları aracılığıyla bölgelerde gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, modern tarım tekniklerinin kullanımının artırılması, hayvancılıkta verimliliği artıracak tekniklerin yaygınlaştırılması programın beklenen sonuçları arasındadır.
 
* Yerel Kalkınma Girişimleri
 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programının amacı müşterek faydası bulunan faaliyetleri geliştirmek; kalkınma, özellikle de kırsal kalkınma için, yerel kaynaklı girişimleri teşvik etmek ve program bölgesinde gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Yerel Kalkınma Girişimleri öncelik alanı kapsamında “kapasite geliştirme projesi” ve “yatırım projesi” olmak üzere iki tür proje teklif edilebilecektir.
Bu Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilecek “kapasite geliştirme projelerinin” amacı; bölgenin imajının, tarımsal turizmin, eko-turizmin, kültürel turizmin geliştirilmesi, Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi, yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, ağaçlandırma, el sanatları gibi müşterek önemi olan küçük ölçekli faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla yerel aktörler için kapasite oluşturulmasıdır.
Bu Hibe Programı kapsamında tarım sektörü için gerçekleştirilecek “yatırım projelerinin” amacı ise tarımsal amaçlı kooperatifler ve kooperatif birlikleri ile tarımsal üretici birlikleri tarafından gerçekleştirilecek; program bölgesindeki tarımsal uygulamaları geliştirecek ve etkin toprak-kaynak yönetimini tanıtacak yatırımları desteklemektir.
 
* KOBİ'ler
 KOBİ Hibe Programının amacı özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak üzere tarımsal ürün işleme, imalat ve hizmet (turizm dahil) sektörlerinde, hedef bölgelerde özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli projeler üretip uygulayarak KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesidir. 
 
* Küçük Ölçekli Altyapı
 Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programının amacı Program bölgelerindeki yaşam kalitesinin artırılmasına, çevrenin korunmasına, iş geliştirme ve turizmin teşvikine, h edef bölgelerin tarımsal üretim kapasitesinin ve kırsal nüfusun yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik müşterek altyapıların sağlanması ve niteliklerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Mahalli idareler (il özel idareleri, belediyeler, köy muhtarlıkları vb) ile bunların kuracağı birlikler Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı kapsamında sağlanacak fonlardan yararlanabilecektir.
 
* Teknik Yardım
 Bu başlık altında ayrılan bütçe ile, tüm programın sağlıklı bir şekilde uygulanması için, merkezi ve bölgesel düzeydeki kurumlara ve tüm yerel paydaşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere, Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik yardım ekibinin görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Böylelikle Programın sağlayacağı doğrudan ekonomik etkinin yanı sıra, bölgelerde AB formatına uygun proje hazırlama, uygulama ve izleme yapılarının oluşturulmasına ve kapasite artırımına katkı sağlanması öngörülmektedir.

 4. PROGRAM BÜTÇESİ

Programın Öncelik Alanları*

AB Desteği (milyon €)

Türkiye Katkısı (milyon €)

TOPLAM (milyon €)

Yerel Kalkınma Girişimleri

12.26

4.08

16.34

KOBİ’ler

18.37

6.13

24.50

Küçük Ölçekli Alt Yapı

30.62

10.21

40.83

Teknik Yardım

8.00

 

8.00

Yönetim Yapılarına Destek

0.75

0.25

1.00

TOPLAM

70.00

20.67

90.67

*Tarım ve Hayvancılık öncelik alanında, Teknik Yardım Ekibi bütçesine ayrılan miktarın büyük bölümü kullanılarak yoğun eğitim programları düzenlenecektir.

 5.İRTİBAT BİLGİLERİ

*MERKEZ:

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı
Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe / ANKARA
Tel:              0 312 294 67 17
Faks:            0 312 294 67 77
e-posta:        bilgi@dpt.gov.tr

*BÖLGE:

Serhat İlleri Kalkınma Birliği (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
Adres: Fırat Mah. Erzurum Cad. Köy Hizmetleri Kampüsü AĞRI
Tel: 0 472 216 44 44
Faks: 0 472 216 44 44
Orta Anadolu Kalkınma Birliği, (Kayseri, Sivas, Yozgat)
 Adres: General Emir Mah. Yıldırım Cad. Mustafa Tarman Kültür Sitesi P.K.38170Kocasinan /KAYSERİTel: 0 352 344 34 97-99   Faks: 0 352 344 34 97
Konya ve Karaman İlleri Kalkınma Birliği (Karaman, Konya)
 Adres: Konya Valiliği/KONYATel: 0 332 350 19 63 /153 – 0 332 350 01 23      
Faks: 0 332 350 99 88       
Doğu İlleri Kalkınma Birliği (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli)
 Adres: Malatya Valiliği/ MALATYATel: 0 422 323 38 98      
Faks: 0 422 326 37 87     

TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI için ek dosya

Okunma Sayısı: 4619
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya